Diskho Lyria, 1,5

Nordanro Flex

Skåpsbredd minst 600 mm.

Rostfritt.
Diskho 1,5.
Skåpsbredd minst 600 mm.